Regulamin szkoleń i kursów organizowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

 

§1

Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na szkolenia lub kursy, zasady przyjmowania zgłoszeń, zasady kwalifikowania do udziału, warunki organizacji szkoleń oraz warunki ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu – zaświadczenia, a także zasady rezygnacji
  z udziału w szkoleniach lub kursach.
 2. Organizatorem szkoleń i kursów jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
  – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 24, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069210 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 525-000-87-32, REGON 000288461.
 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie NIZP-PZH oraz na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora.
 4. Zgłaszającym jest osoba zgłaszająca się na szkolenie/kurs. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła się na szkolenie/kurs i potwierdziła chęć uczestnictwa dokonując opłaty.
 5. Za akceptację postanowień zawartych w Regulaminie uznaje się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na szkolenie/kurs, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§2

Szkolenia i kursy

 1. Szkolenia i kursy organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń i kursów.
 2. Oferta szkoleń i kursów znajduje się na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora.
 3. Organizacja i warunki ukończenia szkoleń i kursów określone są w harmonogramie danego szkolenia bądź kursu.
 4. Ukończenie szkolenia/kursu potwierdzone będzie certyfikatem bądź zaświadczeniem.

§3

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza za pośrednictwem strony internetowej Organizatora
 2. Inne formy zgłoszenia są możliwe po uprzednim porozumieniu z Organizatorem szkolenia drogą elektroniczną na podany adres e-mail.: woda@pzh.gov.pl
 3. O zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu na rachunek bankowy Organizatora wymaganej wpłaty, z uwzględnieniem  postanowień § 4 ust. 3 pkt 1. Liczba miejsc na dany szkolenie/kurs jest ograniczona.
 4. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na szkolenie/kurs oraz po dokonaniu wpłaty Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na szkolenie/kurs, wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia Organizator przekazuje dalsze niezbędne informacje organizacyjne.
 5. W razie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi personalnymi (imię, nazwisko, tytuł naukowy, dane do faktury), Zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych poprzez zgłoszenie tego faktu Organizatorowi oraz przesłanie prawidłowych danych drogą elektroniczną na adres e-mail: woda@pzh.gov.pl
 6. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie błędnie wystawionym certyfikatem lub zaświadczeniem. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.
 7. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc i związanym z tym brakiem możliwości zakwalifikowania Uczestnika na szkolenie/kurs, Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną oraz otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

§4

Opłaty i warunki

 1. Udział w szkoleniu lub kursie jest płatny.
 2. Cena za każde szkolenie/kurs podana jest w opisie oferty oraz dodatkowo zostaje przekazana Zgłaszającemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia na szkolenie/kurs na podany przez Zgłaszającego adres e-mailowy. Podane kwoty są cenami netto.
 3. Zakwalifikowanie Zgłaszającego na dane szkolenie bądź kurs następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  a. Dokonania zgłoszenia w sposób określony w § 3,
  b. Wpłaceniu pełnej kwoty przed terminem rozpoczęcia szkolenia/kursu przelewem na rachunek bankowy NIZP-PZH;
  c. Otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie/kurs.
 4. Należności za udział w szkoleniu lub kursie Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego, ale nie później niż w terminie siedmiu dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu.
 5. W przypadku, gdy nie zostanie wskazane inaczej w informacji przesłanej na adres e-mailowy Zgłaszającego, Zgłaszający jest zobowiązany uiścić jednorazowo 100% należności na podany nr rachunku bankowego Organizatora: Banku Gospodarstwa Krajowego 82 1130 1017 0080 1180 2020 0005  w terminie określonym w pkt. 4, ze wskazaniem w tytule przelewu kodu kursu, terminu szkolenia/kursu oraz imienia i nazwiska Uczestnika.
 6. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 7. W przypadku braku wpłaty we wskazanych w pkt. 4 terminach, Organizator ma prawo do skreślenia zgłoszonego Uczestnika z listy uczestników bez konieczności dodatkowego wzywania do uregulowania należności.
 8. Faktura za udział w szkoleniu lub kursie zostanie wystawiona Uczestnikowi do 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. Uczestnik podaje dane do wystawienia faktury we wskazanym miejscu w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Uczestnik posiadający więcej niż jednego Płatnika zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora drogą e-mailową przed dokonaniem wpłaty, wskazując jaką część ceny kursu lub szkolenia zobowiązuje się uiścić dany Płatnik.
 10. Opłata obejmuje:
  a. udział w szkoleniu/kursie;
  b. wybrane materiały szkoleniowe;
  c. przerwy kawowe/lunch – zgodnie z ofertą szkolenia/kursu;
  d. certyfikat bądź zaświadczenie.
 11. Organizator nie zapewnia:
  a. noclegów;
  b. wyżywienia;
  c. kosztów dojazdu.

§5

Rekrutacja i rezygnacja z uczestnictwa

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na szkolenie/kurs ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu/kursie powinna nastąpić w formie pisemnej na adres e-mail: woda@pzh.gov.pl
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika:
a. do 10 dni przed terminem szkolenia/kursu – Organizator zwraca 100% wpłaconej opłaty za szkolenie/kurs;
b. od 10 do 5 dni przed terminem szkolenia/kursu – Organizator zwraca 50% wpłaconej opłaty za szkolenie/kurs,
c. Rezygnacja dokonana później niż na 5 dni przed terminem szkolenia/kursu lub nieobecność na szkoleniu/kursie nie zwalnia Uczestnika z obowiązku poniesienia 100% opłaty za dane szkolenie/kurs.
d. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu/kursie można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby. Należy drogą elektroniczną na wskazany adres przez Organizatora  przesłać imię i nazwisko nowego uczestnika wraz z jego danymi kontaktowymi oraz z powołaniem się na dane uczestnika rezygnującego ze szkolenia. Należy dołączyć również dane niezbędne do wystawienia faktury. Organizator nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku o wskazanie i przyjęcie uczestnika w zastępstwie innego uczestnika.

§6

Odwołanie i zmiana terminów szkolenia/kursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/kursu w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych uzasadnionych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 2. Szkolenie/kurs może być odwołane drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. W przypadku odwołania szkolenia bądź kursu:
  a. Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej opłaty w terminie 14 dni od dnia odwołania;
  b. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności niż wymieniona w ppkt
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od niego niezależnych.
 5. W przypadku zmiany terminu Organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia/kursu.

§7

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestników Szkolenia jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa:

 1. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy polegającej na zapewnieniu Państwu udziału w szkoleniu i jego przeprowadzeniu oraz podejmowaniu działań przed zawarciem umowy, w tym rejestracji udziału na szkoleniu i kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji celów statutowych Administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. zgody na kontakt za pomocą poczty elektronicznej w celu przesłania faktury VAT za udział w szkoleniu
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania jakiego dokonano przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy o udział w szkoleniu.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§8

Postanowienia organizacyjne

 1. Miejsce szkolenia bądź kursu określone będzie w ofercie danego szkolenia/kursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia/kursu.
 3. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas trwania szkolenia/kursu.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany prowadzących szkolenia lub kursy. Uczestnikowi w takim przypadku nie przysługuje prawo rezygnacji z zastrzeżeniem §5, ust.4, lub odszkodowania.

§9

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Materiały przekazane Uczestnikowi podczas szkolenia/kursu w formie drukowanej, elektronicznej oraz wygłaszane podczas szkolenia/kursu objęte są prawami autorskim. Zabrania się ich nagrywania, powielania, udostępniania osobom trzecim oraz komercyjnego wykorzystywania bez zgody autorów, chyba że zaznaczono inaczej.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.