Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie zaprasza na szkolenie nt.

COLIFAGI SOMATYCZNE
– nowy parametr oceny jakości mikrobiologicznej wody
w świetle wymagań znowelizowanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Termin szkolenia: czwartek, 13 maja 2021, godzina 9.30 – 12.30

Forma szkolenia: online

  • uczestnicy po zarejestrowaniu się i opłaceniu szkolenia otrzymają link do uczestnictwa;

Cena szkolenia online dla 1 osoby: 260,00 zł netto (+23% VAT)

Wpłata na NOWY rachunek bankowy do 27 kwietnia 2021 r.:

Bank Gospodarstwa Krajowego: 82 1130 1017 0080 1180 2020 0005

z dopiskiem: WODA, terminem szkolenia oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika,

Rejestracja uczestników online do 20 kwietnia 2021 r. na stronie: https://szkolenie-woda.pzh.gov.pl

  • O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu na rachunek bankowy.

 Warunki uczestnictwa:

  • Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zarejestrowanie oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
  • Rezygnacja ze szkolenia danego uczestnika jest możliwa na warunkach opisanych w paragrafie 5 regulaminu szkoleń i kursów NIZP-PZH.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz możliwość wprowadzenia zmian w programie.
  • W przypadku braku miejsc możliwe jest zorganizowanie szkolenia w drugim terminie.